Ezd 5,1;6,14

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
Decyzja negatywna i jej wykonanie
5 1 Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo* w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwał.
Decyzja przychylna i jej wykonanie
6 14 A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego.


Przypisy

5,1 - Por. Ag 2,1-9; Za 4,8n.

Zobacz rozdział