Hbr 7,27;10,11

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
7 27 takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie*.
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Zniesienie ofiary Starego Przymierza
10 11 Wprawdzie każdy kapłan* staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.


Przypisy

7,27 - Jedyna Ofiara Chrystusa zajmuje miejsce centralne w całości zbawczego planu Boga (por. Hbr 9,12.26.28; Hbr 10,10).
10,11 - Oczywiście, Starego Testamentu.

Zobacz rozdział