J 12,15

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Uroczysty wjazd do Jerozolimy*
12 15 Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu*.


Przypisy

12,12 - Por. Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Łk 19,29-40.
12,15 - Za 9,9.

Zobacz rozdział