J 18,12n

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra*
18 12 Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go 13 i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański*.


Przypisy

18,12 - Por. Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Łk 22,54-62.66-71.
18,13 - Por. J 11,49n.

Zobacz rozdział