J 18,31

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Przed Piłatem*
18 31 Piłat więc rzekł do nich: «Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!» Odpowiedzieli mu Żydzi: «Nam nie wolno nikogo zabić»*.


Przypisy

18,28 - Por. Mt 27,1n; Mk 15,1; Łk 23,1
18,31 - Rzymianie zastrzegali sobie w prowincjach prawo egzekucji wyroków śmierci.

Zobacz rozdział