J 19,11.28

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
"Oto Człowiek"
19 11 Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie».
Śmierć*
28 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę»*.


Przypisy

19,28 - (J 19,28nn) - Por. Mt 27,48nn; Mk 15,36n; Łk 23,46.
19,28 - "Pragnę": Ps 22[21],16; Ps 69[68],22.

Zobacz rozdział