J 19,37

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Śmierć*
19 37 I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili*.


Przypisy

19,28 - (J 19,28nn) - Por. Mt 27,48nn; Mk 15,36n; Łk 23,46.
19,37 - Za 12,10.

Zobacz rozdział