J 20,23

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
PO ZMARTWYCHWSTANIU
Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom*
20 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»*.


Przypisy

20,19 - Por. Mk 16,14-18; Łk 24,36-49.
20,23 - Tekst klasyczny dla sakramentu pokuty: mówi on o przekazaniu Apostołom i ich następcom władzy odpuszczania grzechów mocą Ducha Świętego.

Zobacz rozdział