J 18,36

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Przesłuchanie*
18 36 Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».


Przypisy

18,33 - Por. Mt 27,11-14; Mk 15,2-5; Łk 23,2-7.

Zobacz rozdział