Jk 1,12-18

Jak się zachować wobec doświadczeń i pokus?
1 12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia*, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. 13 Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. 14 To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. 15 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. 16 Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! 17 Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł*, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności*. 18 Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń*.


Przypisy

1,12 - Por. 1 Kor 9,25; 2 Tm 4,8; Ap 2,10.
1,17 - "Ojca świateł" = od Boga, Stwórcy gwiazd (Rdz 1,14-18; Ps 136[135],7). W przeciwieństwie do gwiazd Bóg nie podlega żadnym zmianom; "zmienności" - ruchów planet.
1,18 - Czyli darem złożonym z pierwszych owoców. Rz 16,5; 1 Kor 16,15 określają również w ten sposób chrześcijan.

Zobacz rozdział