Jl 1,14

Wezwanie do pokuty i modlitwy
1 14 Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana:


Zobacz rozdział