Jl 1,15

Wezwanie do pokuty i modlitwy
1 15 «Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pański, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego».


Zobacz rozdział