Jl 2,12

Warunkiem przebaczenia - pokuta
2 12 «Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament»*.


Przypisy

2,12 - Por. Jr 4,1.

Zobacz rozdział