Jl 4,17

Narody przed sądem Pańskim
4 17 «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić»*.


Przypisy

4,17 - Por. Iz 52,1; Ez 34,30.

Zobacz rozdział