Joz 15,13n

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Kalebici zajmują terytorium Hebronu
15 13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu: Kiriat-Arba, główne miasto* Anakitów, czyli Hebron. 14 Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja*.


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).
15,13 - Popr. wg LXX.
15,14 - Por. Lb 13,22; Sdz 1,10.

Zobacz rozdział