Joz 24,32

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
TRADYCJE O GROBIE JOZUEGO, JÓZEFA I ELEAZARA
Pochowanie kości Józefa i kapłana Eleazara
24 32 A kości Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sobą z Egiptu, pochowano w Sychem, na części pola, kupionego przez Jakuba od synów Chamora, ojca Sychema, za sumę stu kesitów*. I stało się ono własnością synów Józefa.


Przypisy

24,32 - Zob. Rdz 33,19 (przypis).

Zobacz rozdział