Joz 13,1-8

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PRZEGLĄD WALK O PALESTYNĘ
Kraj pozostały do zdobycia
13 1 Gdy Jozue zestarzał się i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: «Jesteś stary, w podeszłym wieku, a pozostał jeszcze znaczny kraj do zdobycia. 2 Oto ten kraj pozostaje: wszystkie okręgi Filistynów i cały Geszur, 3 od Szichoru, na granicy Egiptu, aż do granicy Ekronu na północy uważa się za kraj kananejski; [kraje] pięciu władców filistyńskich z Gazy, Aszdodu, Aszkelonu, Gat i Ekronu oraz Awwici, 4 na południu cały kraj Kananejczyków i od Ary*, należącej do Sydończyków aż do Afeka i granicy Amorytów. 5 Następnie kraj Giblitów* i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermonu, aż do Wejścia do Chamat. 6 Wszystkich mieszkańców gór od Libanu aż do Misrefot-Maim, wszystkich Sydończyków Ja sam wypędzę sprzed Izraelitów. Tymczasem podziel kraj losem między Izraelitów na dziedzictwo, jak ci rozkazałem. 7 Teraz podziel ten kraj jako dziedzictwo między dziewięć pokoleń i pół pokolenia Manassesa: <od Jordanu aż do Wielkiego Morza na zachodzie ty im rozdasz; Wielkie Morze będzie ich granicą>»*.
Pokolenia zajordańskie*
8 Druga połowa pokolenia Manassesa, a z nią Rubenici i Gadyci otrzymali swoje dziedzictwo, które Mojżesz im nadał na wschód za Jordanem: <Mojżesz, sługa Pana, im dał:>


Przypisy

13,1 - Joz 13, 1-5 Filistea i Fenicja nigdy nie stały się izraelskimi.
13,4 - Tekst popr.: hebr. "od groty". Ara jest dzisiejszym Chirbet Ara, na drodze Megiddo-Cezarea.
13,5 - "Giblici" - mieszkańcy miasta Gebal czyli Byblos (1 Krl 5,32; Ez 27,9); "Wejście do Chamat" - zob. Lb 13,21.
13,7 - "Od Jordanu... granicą" dod. za LXX.
13,8 - Wkrótce obszary te ulegną zmianie wskutek naporu Ammonitów i Moabitów.

Zobacz rozdział