Joz 13,5

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PRZEGLĄD WALK O PALESTYNĘ
Kraj pozostały do zdobycia
13 5 Następnie kraj Giblitów* i cały Liban na wschodzie od Baal-Gad u stóp góry Hermonu, aż do Wejścia do Chamat.


Przypisy

13,1 - Joz 13, 1-5 Filistea i Fenicja nigdy nie stały się izraelskimi.
13,5 - "Giblici" - mieszkańcy miasta Gebal czyli Byblos (1 Krl 5,32; Ez 27,9); "Wejście do Chamat" - zob. Lb 13,21.

Zobacz rozdział