Joz 24,15

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO
PRZEMÓWIENIE JOZUEGO DO LUDU
Konieczny wybór zostaje dokonany
24 15 Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu».


Zobacz rozdział