Jr 13,18

PAN WOBEC PRZENIEWIERCZEGO NARODU
Odrzucić pychę
13 18 «Powiedz do króla i królowej: Usiądźcie zupełnie nisko, albowiem spadła z waszych głów korona chwały*.


Przypisy

13,18 - Jechoniasz (Joakin, Koniasz) został uprowadzony z matką do Babilonu po trzymiesięcznym zaledwie panowaniu.

Zobacz rozdział