Jr 40,1-6

BIOGRAFIA JEREMIASZA I JEGO MĘCZEŃSTWO
Zdobycie Jerozolimy i uwolnienie Jeremiasza
40 1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza po uwolnieniu go z Rama* przez Nebuzaradana, dowódcę straży przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być odprowadzeni do Babilonu. 2 Zabrał więc naczelnik straży Jeremiasza i rzekł do niego: «Pan, Bóg twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu; 3 wypełnił i uczynił Pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw Panu, nie słuchaliście Jego głosu i dlatego spotkał was taki los. 4 Teraz zaś oto uwalniam cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje ci się korzystne pójść ze mną do Babilonu, chodź! Wtedy będę miał ciebie pod opieką. Jeżeli zaś wydaje cię niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań! <Spójrz, cały kraj masz przed sobą; idź tam, dokąd uważasz za dobre i słuszne się udać>*. 5 Wróć do Godoliasza*, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloński uczynił zarządcą miast judzkich, i zamieszkaj z nim wśród ludu lub też udaj się, dokąd będziesz uważał za słuszne». Następnie dał mu dowódca straży przybocznej zapasy oraz podarunki i zwolnił go. 6 Jeremiasz więc udał się do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa i przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju*.


Przypisy

40,1 - Tam znajdował się przejściowy obóz osób przeznaczonych na uprowadzenie do Babilonu. Jeremiasza umieszczono tam z innymi Judejczykami po spaleniu miasta.
40,4 - Dodatek późniejszy.
40,5 - Zob. 2 Krl 25,22.
40,6 - Chciał zapewne służyć pozostałym w kraju słowem Bożym i radą.

Zobacz rozdział