Jud 1-25

Adres
1 Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba*, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa: 2 miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie!
Cel listu
3 Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. 4 Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ostrzeżenia
5 Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan*, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; 6 i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie*, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd* wielkiego dnia; 7 jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała* - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. 8 Podobnie więc ci "prorocy ze snów"*: ciała plugawią, Panowanie* odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na "Chwały"*. 9 Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!»*. 10 Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu. 11 Biada im, bo poszli drogą Kaina* i oszustwu Balaama* za zapłatę się oddali, a w buncie Korego* poginęli. 12 Ci właśnie na waszych agapach* są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście*... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione... 13 rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zabłąkane*, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone... 14 * Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: «Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, 15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni»*. 16 Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby.
Upomnienia
17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości*. 19 Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha* nie mają. 20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie 21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu. 22 * Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: 23 ratujcie [ich]*, wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton* zbrukany przez ciało.
Doksologia końcowa
24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały*, 25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.


Przypisy

1 - Apostoła, autora listu.
5 - Wlg: "Jezus". Preegzystencja Syna Bożego.
6 - "Własne mieszkanie" - tj. niebo; "sąd" - ostateczny.
7 - Aluzja do zboczenia, por. Rdz 19,1-25; Kpł 18,22; Kpł 20,13.
8 - "Prorocy ze snów" - aluzja do Pwt 13,2.4.6; Wlg opuszcza: "Panowanie" - Chrystus Pan; "Chwały" - nazwa aniołów.
9 - Wlg: "niech ci rozkaże"; szczegóły te opisuje apokryficzna księga pod tytułem Wniebowzięcie Mojżesza.
11 - "Kaina" - por. Rdz 4,8n; "Balaama" - por. Lb 22,5n; Ap 2,14; "Korego" - por. Lb 16,1n. Brzmienie imion - wg tekstu gr.
12 - "Agapach" - tj. na starochrześcijańskich ucztach; "rozpuście" - zob. 2 P 2,13.
13 - Symbol upadłych aniołów.
14 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.
15 - Tekst cytowany z apokryficznej Księgi Henocha 1,9.
18 - Por. 1 Tm 4,1; 2 P 3,3.
19 - Bożego.
22 - Potępiamy herezję, a ratujemy heretyków.
23 - "Ich" - Wlg: "drugich"; "chiton" - przenośnia dotyczy unikania niebezpiecznych okazji.
24 - Wlg dodaje: "w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa".

Zobacz