Kol 1,19

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia
1 19 Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia*,


Przypisy

1,19 - Bądź w tym sensie jak w Kol 2,9 (pełnia Bóstwa), bądź zgodnie z sensem Ef 1,23 (zob. przypis), bądź wreszcie w sensie całego odkupionego wszechświata, co najlepiej harmonizuje z kontekstem.

Powiązane utwory

Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu o. J. Ścibor - Ef 5,20; Kol 1,12-20

Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział