Mdr 13,5

MĄDROŚĆ W DZIEJACH
Nierozumność kultu sił przyrody*
13 5 Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.


Przypisy

13,1 - Rozpoczyna się dygresja, obejmująca rozdz. 13-15, w której autor wykazuje bezsens kultu sił przyrody i bałwochwalstwa.

Zobacz rozdział