Mi 1

Tytuł
1 1 Słowo Pańskie skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich - to, co widział o Samarii i Jeruzalem.
SĄD NAD IZRAELEM
Wyrok Boży na Samarię*
2 Słuchajcie, wszystkie narody, wsłuchuj się, ziemio, i to, co ją napełnia! Niech <Pan> Bóg przeciw wam będzie świadkiem, Pan z pałacu swego świętego! 3 Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. 4 Stopnieją pod Nim góry, rozdzielą się doliny jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. 5 Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy*. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Co za grzech* domu Judy? Czy nie Jeruzalem? 6 «Przeto uczynię Samarię rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawę winnicy; kamienie jej stoczę w dolinę i obnażę jej fundamenty. 7 Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek* w ogniu spalony. Wszystkie jej posągi rozbiję w gruzy, bo z zapłaty nierządnicy* są zgromadzone* i w zapłatę nierządnicy się obrócą».
Lamentacja Proroka
8 Przeto zawodzić będę i lamentować, chodzić boso i nago*; jak szakale uczynię zawodzenie i lament jak strusie. 9 Bo rana jej jest nieuleczalna; ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem! 10 * W Gat [tego] nie ogłaszajcie, zgoła* nie płaczcie, w Bet-Leafra tarzajcie się w prochu! 11 Uchodź, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagości; mieszkanka Saananu nie wyjdzie, żałoba w Bet-Haesel pozbawi was schronienia. 12 Jak mieszkanka Marotu ma oczekiwać szczęścia, skoro zstępuje nieszczęście od Pana do bramy Jeruzalem? 13 Zaprzęgnij rumaki do wozu, mieszkanko Lakisz, któraś była początkiem grzechu dla Córy Syjonu, bo w tobie znalezione są występki Izraela!* 14 Przeto dasz wiano dla Moreszet-Gat, domy Akzibu* będą omamieniem dla królów izraelskich. 15 Zdobywcę sprowadzę także na ciebie, mieszkanko Mareszy; aż do Adullam przybędzie chwała Izraela*. 16 Wyrywaj włosy - i zgól je - nad dziećmi, twoją radością; rozszerz łysinę* jak to jest u sępa, bo pójdą one w niewolę daleko od ciebie.


Przypisy

1,2 - Najstarsze proroctwo Micheasza z okresu przed upadkiem Samarii (721 r. przed Chrystusem), prawdopodobnie z czasów Achaza (734-728) lub z początku panowania Ezechiasza (728-699), zastosowane później do Jerozolimy (podobnie Iz 28,1-6).
1,5 - "Judy" - popr.; hebr.: "Izraela"; "grzech" wg LXX; hebr.: "wyniosłości".
1,7 - "Dorobek" - dosł.: "wynajmowania", tzn. zapłaty brane przez nierządnice sakralne; tutaj: bogactwa przypisywane łaskawości bożków (por. Oz 2,14n); "nierządnicy": Samaria nazwana jest nierządnicą, ponieważ zdradzała Boga prawdziwego, oddając się kultowi bóstw pogańskich (Ez 16,15; Oz 1,2; Am 2,8 itd.); "są zgromadzone" wg Wlg, syr., Targ.; hebr.: "zgromadziła".
1,8 - Ceremoniał żałoby (por. 2 Sm 15,30; Iz 20,2nn; Ez 24,17-23).
1,10 - (Mi 1,10-15) - Pełna gry słów zapowiedź inwazji (armii asyryjskiej: 720-701) na dwanaście miast filistyńskich i judzkich, jako ostrzeżenie dla Jerozolimy; "zgoła" - LXX "w Akko", co lepiej odpowiada kontekstowi.
1,13 - Por. 2 Krl 14,19.
1,14 - Por. Joz 15,44.
1,15 - Por. 1 Sm 22,1; 2 Sm 23,13. Może aluzja do ukrywania się w jaskini.
1,16 - Zob. Am 8,10; por. Iz 22,12; Jr 7,29.

Zobacz rozdział