Mt 10,7

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW
Mowa misyjna*
10 7 Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie".


Przypisy

10,5 - Por. Mk 6,7-13; Łk 9,1-6; Łk 10,3-12.

Zobacz rozdział