Mt 15,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Prawdziwa nieczystość*
15 16 On rzekł: «To i wy jeszcze niepojętni jesteście?


Przypisy

15,10 - Por. Mk 7,14-23.

Zobacz rozdział