Mt 16,25

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Warunki naśladowania Jezusa*
16 25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.


Przypisy

16,24 - Por. Mk 8,34-9,1; Łk 9,23-27.

Zobacz rozdział