Mt 16,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Warunki naśladowania Jezusa*
16 27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi*, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.


Przypisy

16,24 - Por. Mk 8,34-9,1; Łk 9,23-27.
16,27 - Przy końcu świata.

Zobacz rozdział