Mt 18,5

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Spór o pierwszeństwo*
18 5 I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.


Przypisy

18,1 - Por. Mk 9,33-37; Mk 10,15; Łk 9,46-48; Łk 18,17.

Zobacz rozdział