Mt 21,34

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI
Przypowieść o przewrotnych rolnikach*
21 34 Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.


Przypisy

21,33 - Por. Mk 12,1-12; Łk 20,9-19.

Zobacz rozdział