Mt 21,9

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
Uroczysty wjazd do Jerozolimy*
21 9 A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna* Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!


Przypisy

21,1 - Por. Mk 11,1-11; Łk 19,29-40; J 12,12-19.
21,9 - Ps 118[117],25n.

Powiązane utwory

Hosanna Filio David Taize - Mt 21,9-15

Benedictus Taize - Mt 21,9;23,39

Niepojęta Trójco T.1 - Kanon

Zobacz rozdział