Mt 22,44

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI
Mesjasz Synem Bożym*
22 44 Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje*.


Przypisy

22,41 - Por. Mk 12,35nn; Łk 20,41-44.
22,44 - Ps 110[109],1.

Zobacz rozdział