Mt 24,29

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przyjście Chrystusa*
24 29 Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte*.


Przypisy

24,23 - Por. Mk 13,24-27; Łk 21,25-28.
24,29 - Iz 13,10; Iz 34,4.

Zobacz rozdział