Mt 27,46

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Śmierć Jezusa*
27 46 Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?»*, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?


Przypisy

27,45 - Por. Mk 15,33-37; Łk 23,44nn; J 19,30.
27,46 - Ps 22[21],2 (gr. transkrypcja słów aram.).

Zobacz rozdział