Mt 27,56

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS NA GOLGOCIE
Po śmierci Jezusa*
27 56 Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza.


Przypisy

27,51 - Por. Mk 15,38-41; Łk 23,47nn.

Zobacz rozdział