Mt 28,19a.20b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 28,19a
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM
Ostatni rozkaz*
28 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody*, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»*.


Przypisy

28,16 - Por. Mk 16,15-18.
28,19 - Dosł.: "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Dalsze zaś słowa zawierają formułę sakramentu chrztu.
28,20 - Dzięki tej osobistej obecności Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych przeszkód i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca. Por. Mt 18,18-20.

Powiązane utwory

Idźcie na cały świat ks. Stanisław Ziemiański - Mt 28,19; Łk 10,12; J 15,12-14.16;20,21-22; Dz 1,8; Łk 12,49; J 14,26a;15,26b

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Zobacz rozdział