Mt 28,5-8

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób*
28 5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 8 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.


Przypisy

28,1 - Por. Mk 16,1-8; Łk 24,1-11; J 20,1-10.

Zobacz rozdział