Mt 3,1

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
3 1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa:


Przypisy

3,1 - Por. Mk 1,1-8; Łk 3,1-18.

Zobacz rozdział