Mt 3,3

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
3 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!*


Przypisy

3,1 - Por. Mk 1,1-8; Łk 3,1-18.
3,3 - Iz 40,3.

Zobacz rozdział