Mt 9,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
Uzdrowienie dwóch niewidomych*
9 27 Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!»*


Przypisy

9,27 - Por. Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Łk 18,35-43.
9,27 - Tytuł Mesjasza, który według wyraźnej obietnicy Bożej miał być potomkiem Dawida (2Sm 7,12-16; Łk 1,32).

Zobacz rozdział