Mt 16,26

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
KSZTAŁTOWANIE APOSTOŁÓW W GALILEI I NA POGRANICZU
Warunki naśladowania Jezusa*
16 26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?


Przypisy

16,24 - Por. Mk 8,34-9,1; Łk 9,23-27.

Zobacz rozdział