Mt 21,44

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
SPORY Z PRZECIWNIKAMI W ŚWIĄTYNI
Przypowieść o przewrotnych rolnikach*
21 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».


Przypisy

21,33 - Por. Mk 12,1-12; Łk 20,9-19.

Zobacz rozdział