Mt 24,27

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Przyjście Chrystusa*
24 27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.


Przypisy

24,23 - Por. Mk 13,24-27; Łk 21,25-28.

Zobacz rozdział