Mt 28,5

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób*
28 5 Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.


Przypisy

28,1 - Por. Mk 16,1-8; Łk 24,1-11; J 20,1-10.

Zobacz rozdział