Mt 28,6

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Pusty grób*
28 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.


Przypisy

28,1 - Por. Mk 16,1-8; Łk 24,1-11; J 20,1-10.

Zobacz rozdział