Mt 3,2

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Jan Chrzciciel*
3 2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie».


Przypisy

3,1 - Por. Mk 1,1-8; Łk 3,1-18.

Zobacz rozdział