Mt 8,1

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
Uzdrowienie trędowatego*
8 1 Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.


Przypisy

8,1 - Por. Mk 1,40-45; Łk 5,12-16.

Zobacz rozdział