Mt 8,17

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
JEZUS CUDOTWÓRCA
W domu Piotra. Liczne uzdrowienia*
8 17 Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby*.


Przypisy

8,14 - Por. Mk 1,29-34: Łk 4,38-41.
8,17 - Iz 53,4.

Zobacz rozdział