Ne 12

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego
12 1 A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz*, 2 Amariasz, Malluk, Chattusz, 3 Szekaniasz, Charim*, Meremot, 4 Iddo, Ginneton*, Abiasz, 5 Mijjamin, Maadiasz, Bilga, 6 Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz, 7 Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego, 8 to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych; 9 a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków.
Arcykapłani od Jozuego do Jadduy
10 A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib - Jojady, 11 Jojada był ojcem Jochanana, Jochanan* był ojcem Jadduy.
Kapłani za Jojakima
12 A za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: w [rodzie] Serajasza - Merajasz; w [rodzie] Jeremiasza - Chananiasz; 13 w [rodzie] Ezdrasza - Meszullam; w [rodzie] Amariasza - Jochanan; 14 w [rodzie] Malluka* - Jonatan; w [rodzie] Szekaniasza* - Józef; 15 w [rodzie] Charima - Adna; w [rodzie] Meremota* - Chelkaj; 16 w [rodzie] Iddo - Zachariasz; w [rodzie] Ginnetona - Meszullam; 17 w [rodzie] Abiasza - Zikri; w [rodzie] Mijjamina*...; w [rodzie] Maadiasza* - Piltaj; 18 w [rodzie] Bilgi - Szammua; w [rodzie] Szemajasza - Jonatan; 19 w [rodzie] Jojariba - Mattenaj; w [rodzie] Jedajasza - Uzzi; 20 w [rodzie] Sallu* - Kallaj; w [rodzie] Amoka - Eber; 21 w [rodzie] Chilkiasza - Chaszabiasz; w [rodzie] Jedajasza - Netanel. 22 * Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do* panowania Dariusza* perskiego.
Zwierzchnicy rodów lewickich
23 Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz tylko do dni Jochanana, syna* Eliasziba. 24 Zwierzchnikami lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj*, Kadmiel i bracia ich - którzy według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, przy wielbieniu i dziękczynieniu stali naprzeciw nich, oddział równo z oddziałem* - 25 mianowicie: Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odźwierni Meszullam, Talmon, Akkub trzymali straż przy składnicach u bram. 26 Ci żyli za dni Jojakima - syna Jozuego, syna Josadaka - i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana-pisarza Ezdrasza.
OSTATNIE DZIEŁO WSPÓLNE EZDRASZA I NEHEMIASZA
Poświęcenie muru
27 A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach*, harfach i cytrach. 28 Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów 29 oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy. 30 Kapłani i lewici oczyścili siebie*, a potem oczyścili lud, bramy i mur. 31 I wprowadziłem zwierzchników Judy przed* mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł* wzdłuż muru* w prawo ku Bramie Śmietników. 32 Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy 33 oraz Azariasz, Ezdrasz*, Meszullam, 34 * Juda, Mijjamin*, Szemajasz, Jeremiasz 35 spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz - syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa - 36 i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. 37 Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku* stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok* pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie. 38 Drugi chór dziękczynny - a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników* ludu - szedł wzdłuż muru w lewo* obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, 39 dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej* i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny* aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej. 40 Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; 41 a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami 42 oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. 43 W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.
Przypisek: Utrzymanie kapłanów i lewitów
44 W owym czasie ustanowiono mężów nad składnicami dla zapasów: dla świętych darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich* zbierali z posiadłości miejskich udziały prawem nałożone na korzyść kapłanów i lewitów; Juda bowiem miał radość z kapłanów i lewitów, pełniących służbę. 45 Oni wykonywali służbę Boga swego i służbę oczyszczenia - jak również śpiewacy i odźwierni - zgodnie z rozporządzeniem Dawida i syna jego Salomona. 46 Albowiem za dni Dawida był Asaf jako pierwszy kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych i pieśni dziękczynnych dla Boga. 47 Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych; i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona.


Przypisy

12,1 - Inny niż bohater księgi.
12,3 - Popr. wg wiersza 15.
12,4 - Imię popr. wg Wlg.
12,11 - Popr. wg wiersza 22n.
12,14 - "Malluk" - popr. wg wiersza 2. "Szekaniasz" - popr. wg wiersza 3.
12,15 - Popr. wg wiersza 3.
12,17 - "Mijjamin" - popr. wg wiersza 5 i Wlg. "Maadiasz" - popr. wg wiersza 5.
12,20 - Popr. wg wiersza 7.
12,22 - "Lewici", stojące tu omyłkowo w hebr. i Wlg opuszczono (por. wiersz 23); "w kronice prowadzonej aż do" - uzupełnienie wg wiersza następnego. "Dariusz" = III (336-331).
12,23 - Tj. wnuka; por. Ne 10,11.
12,24 - "Binnuj", popr. wg wiersza 8. "Oddział równo z oddziałem" - Wlg: "żeby równomiernie spełniali obowiązki po kolei".
12,27 - Zob. przypis do Ezd 3,10.
12,30 - Zob. Ezd 6,20.
12,31 - "Przed mur", patrząc ze strony miasta; Wlg: "na mur". Procesje posuwały się prawdopodobnie po nasypie wzmacniającym od strony miasta mur i przeznaczonym dla obrońców. "Szedł" - popr. wg wiersza 38. Punktem wyjścia obu chórów była brama nad Doliną. "Wzdłuż muru" - Wlg: "po murze".
12,33 - Inny niż bohater księgi.
12,34 - Wlg: wiersz 33b; odtąd aż do końca rozdziału numeracja wierszy hebr. jest o jeden stopień wyższa niż wierszy łacińskich. "Mijjamin" - popr. wg wierszy 5 i 17.
12,37 - "W kierunku" - Wlg: "po stopniach". "Obok pałacu" - Wlg: "nad pałacem".
12,38 - "Połowa zwierzchników..." - uzupełnione wg wiersza 32. "W lewo" - popr. wg wiersza 31.
12,39 - "Jeszańskiej" - por. Ne 3,6; "Seciny" - por. Ne 3,1.
12,44 - "W nich", tj. w składnicach.

Zobacz rozdział